Limited Şirket Nedir?
Türk Ticaret Kanunu gereğince hüküm altına alınmış sermaye şirketlerindendir. Limited şirket, bir ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı içinde kurulmaktadır.

Limited şirketin asıl sermayesi belirli olup, bu sermaye asıl sermaye paylarının bütününden oluşmaktadır. Kanunen memnu olmayan bütün ekonomik amaç ve konu amacıyla kurulabilir. Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarından mesul olmayıp, sadece taahhüt ettikleri asıl sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde derpiş etmek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yapmakla sorumludurlar.

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Sermaye Miktarı Ne Demektir?
Sermaye şirketleri kurulurken kanunda derpiş edilen miktarda sermayeye sahip olmalıdırlar. Bundan dolayı limited şirketin asıl sermayesi en cüzi 10.000 Türk Lirasıdır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca en cüzi tutar olarak belirlenen bu tutar Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Bundan Dolayı üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya önlem bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devredilebilen, fikrî mülkiyet payı ile sanal ortamlar ve isimlerde dâhil, mal varlığı faktörleri ayni sermaye olarak olabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari saygı ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamayacaktır. Bundan kaynaklı esas sermaye paylarının bedellerinin 25 Türk Lirası veya bunun katları olmasının koşul olduğu söylenebilir. Şirket sözleşmesinde asıl sermaye paylarının itibari değerleri en az yirmi beş Türk Lirası olarak sınırlanabilir. Fakat bazı koşullarda şirketin durumunun iyileştirilmesi emeliyle bu değerin altına inilebilir.

Şirket Sözleşmesi Değiştirilebilir Mi?
Genel olarak aksi şirket sözleşmesinde derpiş edilmediği takdirde, şirket sözleşmesi hüküm olarak asıl sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların etkisiylea değiştirilebilir. Şirket sözleşmesinde yapılan bütün değişiklik tescil ve ilan edilmelidir. Değişikliklere dair olarak yapılacak tescil ve ilanda, şirket ana sözleşmesinin tescil ve ilanına ilişkin hususlar aynen himaye görmelidir. Şirket ana sözleşmesi ile ilgi özel bir takım değişiklilerde kanunda gösterilen usul ve şartlara uymak suretiyle yapılabilir. Misal şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve bilhassa sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına ilişkin kurallara uymak koşuluyla asıl sermaye çoğalabilir. Rüçhan hakkına ve sermayenin eksiltilmesine ilişkin değişiklerinde yapılması mümkündür.